جهت ارسال مقاله لازم است ۳ نسخه از مقاله بدون ذکر نام نویسندگان و 

یک نسخه از مقاله را با ذکر مشخصات کامل نویسنگان به همراه فایل مقاله به آدرس زیر ارسال نمائید.

اهواز- بلوار گلستان - فلکه فرهنگشهر(کارگر) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز -

 دفتر مجله یافته های نو در روان شناسی

لازم به ذکر است که پست الکترونیکی yafteha@iauahvaz.ac.ir  

غیر فعال است.